STANOVY SPOLKU

 

Běžím s Majklem, z.s.

 

 

I.

 

Úvodní ustanovení

Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

 

1)  Název spolku je  Běžím s Majklem, z.s. (dále jen „spolek“).

 

2) Sídlem spolku je obec Olomouc, Česká republika.

 

3) Spolek je založen jako volné sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje zejména zájem o podporu hospicových zařízení.

 

4) Spolek může působit na celém území České republiky a v souladu s cizozemským právem i na území jiného státu.

 

               

II.

 

Účel spolku a způsob jeho dosahování

 

1) Účelem spolku je podpora činnosti zejména hospicových zařízení. Dalším účelem spolku je podpora subjektů, jejichž náplní je péče o kvalitní a důstojný život. 

 

2) Svého účelu hodlá spolek dosahovat především těmito aktivitami:

 

a) financováním subjektů uvedených v odstavci 1 z vybraných členských příspěvků, případně jiných finančních zdrojů tvořících majetek sdružení,  

 

b) sportovními, kulturními a jinými činnostmi zaměřenými rovněž na podporu výše uvedených subjektů,

 

c) jinými obecně prospěšnými činnostmi.

 

4) Shora definovaného cíle činnosti spolek dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

 

5) Spolek je založen za jiným účelem než podnikání.

 

 

III.

 

Členství

 

1) Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let. Členem spolku může být také právnická osoba. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti.

 

2) Není-li dále stanoveno jinak, členství ve spolku vzniká na základě písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve spolku (zejména formou internetové přihlášky) nebo rozhodnutím Výboru spolku.

 

3) Členství ve spolku zaniká:

 

a) vystoupením ze spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí projev (online nebo písemný) vůle člena směřující k zániku jeho členství ve spolku,

 

b) vyloučením, a to pro porušení povinností člena spolku podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku,

 

c) zánikem spolku,

 

d) smrtí člena.

 

4) Práva člena spolku:

 

Člen spolku je oprávněn zejména:

 

a) účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti spolku,

 

b) vyjadřovat se k činnosti spolku a vyžadovat ke svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů spolku.

 

5) Povinnosti člena spolku:

 

Člen spolku je povinen zejména:

 

a) hradit členské příspěvky, jejichž výše je na dobrovolné bázi a není fixně určena,

 

b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,

 

c) respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje spolku,

 

d) chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání apod.

 

 

IV.

 

Orgány spolku

 

1) Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.

 

2) Orgány sdružení jsou: Členská schůze a Výbor.

 

3) Statutárním orgánem spolku je Výbor.

 

               

V.

 

Členská schůze

 

1) Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, je nejvyšším orgánem sdružení. Do její výlučné působnosti náleží:

 

a) změny těchto stanov,

 

b) rozhodování o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem,

 

c) volba a odvolávání členů Výboru,

 

d) rozhodování o vyloučení člena spolku,

 

h) změny rozhodnutí Výboru,

 

i) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze výhradně vyhradí.

 

2) Členská schůze zasedá podle své potřeby. Svolává ji Výbor, nebo skupina alespoň 20-ti procent všech členů spolku. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku.

 

3) Členská schůze rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti Členské schůze podle čl. V./1 písm. a) a písm. b) těchto stanov je třeba přítomných alespoň dvou třetin ze všech členů a odevzdaných hlasů.

 

4) Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

 

a) datum a místo konání schůze,

 

b) přijatá usnesení,

 

c) výsledky hlasování,

 

d) námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

               

 

VI.

 

Výbor

 

1) Výbor je statutárním orgánem spolku, odpovědným Členské schůzi.

2) Výbor je kolektivní orgán. Výbor je tříčlenný.

3) Výbor volí z řad svých členů předsedu.

4) Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

5) Předseda svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku.

6) Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

7) Funkční období Výboru podle těchto stanov je tři roky, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Člen výboru může být do funkce zvolen opakovaně. Funkční období Výboru končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.

8) Výbor zejména:

 

a) řídí práci spolku,

 

b) rozhoduje o věcech spolku spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku,

 

c) odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence spolku,

 

d) svolává a připravuje zasedání Členské schůze.

e) rozhoduje o přijetí člena,

 

g) rozhoduje o pozastavení členství,

 

h) rozhoduje ve všech ostatních věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci Členské schůze.

 

               

VII.

 

Hospodaření spolku

 

1) Majetek spolku je určen k plnění jejího účelu, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu spolku směřují.

 

2) Majetek spolku tvoří finanční prostředky, získané zejména z členských příspěvků.

 

3) Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu spolku a z případné výdělečné činnosti v rámci hlavní činnosti spolku, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.

 

4) Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

5) Výdělečná činnost spolku je možná v souladu s obecně závaznými předpisy v následujících oblastech: pořádání kulturních, sportovních a jiných činností zaměřených na charitu a jinou obecně prospěšnou činnost.

 

                              

VIII.

 

Zánik spolku

 

1) Spolek zaniká z těchto právních důvodů:

 

a) rozhodnutím Členské schůze o rozpuštění spolku nebo sloučení s jiným spolkem podle ust. čl. V./1 písm. b) těchto stanov,

 

b) z jiných důvodů stanovených zákonem.

 

2) O majetkovém vypořádání spolku rozhoduje Členská schůze. Likvidátora jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Výbor spolku.

 

 

IX.

 

Závěrečná ustanovení

 

1) Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 2. 6. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze stejného dne.

2) Znění těchto stanov je účinné od 2. 6. 2015.

 

 

 

 

V Ostravě dne 2. 6. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Běžím s Majklem, z.s.
Kollárovo nám. 709/8, Olomouc, 772 00
> Tel.: +420604148498
>

E-mail: info@bezimsmajklem.cz

číslo účtu: 257632708/0300
IČ: 01346784